Детска градина "Дъга" в село Чалъкови
Времето да си щастлив е сега, мястото да си щастлив е тук!

История

ДГ „Дъга”, с. Чалъкови, общ. Раковски, обл. Пловдив е чисто нова образователна институция, която е открита на 23.12.2023г. Тя е съвременна детска градина със собствен образ, което не е само предизвикателство, но и необходимост в условията на пазарна икономика и реална конкуренция.
Проектът на детската градина е разработен по възлагане на Община Раковски, след сключен договор с главен изпълнител ОБЕДИНЕНИЕ ДЪГА, съобразен с изискванията на Възложителя, техническата спецификация и нормативната уредба.

В сградата на детската градина са осигурени учебна, спортна, административна, здравна и стопанска част.

Учебната част включва четири броя занимални за всяка от структурните единици с осигурени условия за хранене и спане, четири броя тоалетни, четири броя съблекални с гардероби.

Спортната част включва мултифункционален салон, който се ще се използва за спорт, музика, танци и провеждане на събития с деца и родители.

Административната част включва три броя кабинети за директора и персонала.

Здравната част включва здравен кабинет и изолатор със отделен санитарен възел.

Стопанската част включва две помещения за инвентар, машинно, и помещение за главното ел. табло.
Изграден е също и пътнически асансьор за създаване на възможност за осигуряване на достъпна архитектурна среда.

Сградата е на две нива партер и етаж. Функционално отделните части са обособени относително самостоятелно, но са запазени добри комуникационни връзки между отделните функционални звена.

Външният двор на детското заведение е озеленен с различни дървета и храсти и представлява естествен филтър за здравето на децата. Оборудван е с модерни съоръжения, предстои поставянето на беседки и още детски съоражения.

В Детската градина се обучават и отглеждат общо 85 деца на възраст от 3 до 7 години.

Това е възрастта, в която се формира естетическо отношение към заобикалящия ни свят и култура в поведението на децата, усвояват се духовни и културни ценности и традиции, извършва се социализация на детската личност.

Педагогическият екип е високо квалифициран и неуморно работи за пълноценното развитие на всички деца с надеждата, че те утре ще бъдат достойни хора, способни да градят своето бъдеще, да се справят с предизвикателствата на новото време, да мечтаят и превръщат мечтите си в реалност. Развитието потенциала на всяко дете , успешната му социализация, изграждането му като личност и подготовката за училище са в основата на цялостната дейност на колектива на детското заведение.

Съдържанието на възпитателно-образователния процес изцяло е съобразен и се подчинява на ДОС за предучилищно възпитание и подготовка и включва разнообразни по съдържание дейности, форми и ситуации, породени от желанието и интереса на децата ,провокиращи личностните им изяви.
В детската градина се предлагат допълнителни дейности: народни и модерни танци, Графикът за провеждането им е съобразен със седмичната програма, психо-физическите особености на децата и натовареността им за съответния ден. За ДГ „Дъга” има особено важна задачата за ангажирането на семейството в съвместната работа. Родителите са системно информирани относно възпитателно-образователната работа с техните деца ,провеждат се родителски срещи и индивидуални консултации, организират се съвместни празници и развлечения . В ДГ „Дъга” цари атмосфера на добронамереност, неподправена любов към всяко дете. Особено внимание се обръща на уважаване, достойнството и зачитане правата на всяко дете. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето и Конституцията на Република България.

Наличието на една съвременна, отговаряща на критериите за естетическо възпитание и здравно-хигиенни изисквания детска градина ще осигури спокойствие и вътрешен комфорт на работещите родители